1 Công đất bằng bao nhiêu m2, Mẫu, Hacta ?

Công đất là gì ? Công đất là 1 đơn vị đo của người Nam Bộ nó tương tự như các đơn vị đo diện tích phổ thông như mẫu, m2, hecta …Nếu bạn vấn chưa biết cách quy đổi từ công sang mẫu và từ công sang m2, từ công sang Hecta hãy xem […]

Xem chi tiết